TERMS & CONDITIONS

The conditions are caring and satisfied customers! COPersson is the company that has served customers with jewelry watches and cutlery for more than a hundred years. Every day, we serve hundreds of people on the Internet and in the Kiruna store.

Price

Prices include VAT with 25%

Delivery - Delivery Time Any shipping costs will be added upon check out of the shopping cart. Usually delivered by goods within 3-7 days, except for Special Orders like; Name Jewelry; sizes: lengths in addition to standard (not Saturday, Sunday and other holidays). Usually our deliveries are made as letters with the Post. We take no responsibility for the post's delivery times and / or handling.

Payment Options Advance payment via Bankgiro (Bg), Postage Deposit; mail at the Post or their place of delivery, Card payment via Bambora. Payment is made directly and is charged with your card easily and safely with Bambora. Bambora has high security requirements and is PCI-certified by Trustwave, an international organization for secure e-commerce. All traffic is encrypted through SSL 128 bits. All card transfers are based on banks' so-called 3D-secure technology. Bambora a whole new phenomenon in Sweden, and over time, has become synonymous with secure online payments and in stores. Bambora cooperates with VISA, MASTERCAD, MAESTRO. BAMBORA started 2010 is leading the Nordic countries to get started quickly and easily with secure card payments offered to H & M, SEB, Spotify, Casumo, SAS, etc. Read more about Bambora here: www.bambora.se

Fees We report prices including VAT. No other taxes or fees (except shipping, postage) will be added upon order unless otherwise specified.

Refunds A refund may be made to your bank account, personal account or bank account. Refunds will be made within 10 business days of receipt and approval of your return.

Right of withdrawal and open purchase for 14 days According to the Distance and Home Sales Act, you as a customer have the right to undo your purchase within 14 days of receipt of the goods and for no special reason. This provided that the product and the product packaging are in the unaltered condition, ie unused and not opened, destroyed or damaged. You as a customer represent the return freight for the cancellation of withdrawal and open purchase. When returning, a receipt or copy must accompany this. Contact with us must have been done before returning. We reserve the right, in cases where the return is not complete, to charge the cost of the missing items. We reserve the right that in cases where the return has been made incorrect, if receipt is missing or contact not refrained from refunding the value of the product. We will not redeem packages against postage. Complaint According to the Consumer Complaints , you have the right to claim a customer for three years after you have received the goods. We apply the consumer's right of complaint.

NOTE! You must keep the receipt to take advantage of the right of claim and that the product must be in unbroken packaging. Should the product be damaged or felexed (unbroken packaging) when it arrives, we undertake to fix the error free of charge.

NOTE! It is important that you make a correct notification. Visible error: Notify immediately upon receipt of the item. Failed error: Notify us within 7 days of receipt of the item. A product that we have found to be felexpedierad or damaged is replaced. In the case of a valid return ticket, we will pay the return. However, if you ordered more items than the one you returned, we will not refund the full shipping cost. For defective returned goods, no compensation will be paid for either goods or return costs, nor will the customer return the goods without paying new shipping costs. In case of dispute, ARN recommendations follow.

Privacy and Security Personal Information When you place your order with us, you provide your personal information, such as name, address and telephone number. In connection with your registration and order, you agree that we store and use your information in our business to fulfill our commitments to you. We also document all communications we have with you via email, this to provide the service you expect from us. We will not disclose your personal information to third parties.

According to the Personal Data Act you are entitled to receive the information we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you may request that the information be corrected or removed. If so, contact us. Delivery delay If delivery delay occurs, we will notify you by e-mail. You as a customer always have the right to cancel the purchase on delivery delays. We will do everything in our power to complete your order. There may be occasions that make it impossible to complete the order. We reserve the right to waive all reimbursement to customers regarding delivery delays. We reserve the right to print errors. All image information should be seen as illustrations, and can not be guaranteed to reflect the exact appearance and nature of the product. We recover from change; disorders; collapsed by or through force majur.

Uppdaterade 2018-11-01

Köpvillkor

Villkoren är omtanke och nöjda kunder!

C.O.Persson är företaget som i mer än hundra år servat kunder med smycken klockor och bestick. Varje dag servar vi flera hundra personer på Internet och i Kiruna butiken.

Pris I priserna ingår moms med 25 %

Leveranser – Leveranstid Eventuell fraktkostnad tillkommer vid utcheckning av varukorgen. Normalt levereras av varor inom 3-7 dagar med avvikelse för Specialbeställningar som; Namnsmycken; storlekar: längder utöver standard (ej lördag, söndag samt andra helgdagar). Vanligtvis sker våra leveranser som brev med Posten. Vi tar inget ansvar för postens leveranstider och/eller hantering.

Betalningsalternativ Förskott via Bankgiro (Bg), Postförskott; lösen på Posten eller deras utlämningsställe, Kortbetalning via Bambora. Betalning sker direkt och debiteras ditt kort enkelt och säkert med Bambora. Bambora håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar. Alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Bambora ett helt nytt fenomen i Sverige och har med tiden blivit synonymt med säkra nätbetalningar och i butiker. Bambora samarbetar med VISA, MASTERCAD, MAESTRO. BAMBORA startade 2010 är ledande i Norden med att komma igång snabbt och enkelt med säkra kortbetalningar som erbjuds till H&M, SEB, Spotify, Casumo, SAS mfl Läs mer om Bambora här: www.bambora.se

Avgifter Vi redovisar priser inklusive moms. Inga övriga skatter eller avgifter (förutom frakt, porto) tillkommer vid beställning om ej annat specificeras.

Återbetalningar En eventuell återbetalning görs till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Ångerrätt och öppet köp i 14 dagar Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej öppnad, förstörd eller skadad. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt och öppet köp. Vid retur måste kvitto eller kopia på denna medfölja. Kontakt med oss måste ha skett innan retur. Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen skett felaktig dvs kvitto saknas eller kontakt ej tagen avstå från återbetalning av varans värde. Vi kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

Reklamation Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Vi tillämpar konsumentköplagens reklamationsrätt. OBS! Ni måste behålla kvittot för att utnyttja reklamationsrätten samt att produkten måste vara i obruten förpackning. Skulle varan vara skadad eller felexpedierad (obruten förpackning) när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Synligt fel: Anmäls direkt vid mottagandet av varan. Dolt fel: Anmäls till oss inom 7 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut. Vid giltigt returärende betalar vi returfrakten. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden. För felaktigt returnerad vara utgår ingen ersättning för varken vara eller returkostnader, ej heller får kunden tillbaka varan utan att erlägga ny fraktkostnad. Vid eventuell tvist följer ARN:s rekommendationer.

Sekretess och säkerhet personuppgifter När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.

Leveransförsening Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Vi förbehåller sig för eventuella tryckfel. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vi friskriver oss från förändringar; störningar; åsamkade av eller genom Force majur.